Dit zijn de uitgangspunten voor financiële steun voor de langdurige zorg

20-04-2020

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) kondigde op 23 maart maatregelen aan die ertoe moeten leiden dat zorgaanbieders uit de care zich tijdens de coronacrisis geen zorgen hoeven maken over hun financiële positie, zich maximaal kunnen richten op het leveren van de noodzakelijke en veilige zorg en daartoe ook in staat blijven als de crisis achter ons ligt. Deze tijdelijke maatregelen gelden voor zorgaanbieders met een naturacontract met het zorgkantoor en zijn gericht op:

  1. Het op peil houden van de liquiditeit (bevoorschotting)
  2. Compensatie van omzetderving
  3. Vergoeding van extra kosten door de coronacrisis
  4. Versoepeling van verantwoordingseisen

ZN zegde destijds toe dat deze maatregelen zo snel mogelijk worden uitgewerkt, maar dat zorgaanbieders tot die tijd uit kunnen gaan van deze maatregelen. Er is nu meer duidelijkheid over deze uitwerking.

Zorginstituut Nederland (ZiNL) bevestigde voor maatregel 1 (bevoorschotting) per brief van 31 maart aan de zorgkantoren en CAK dat de bevoorschotting in ieder geval tot 1 juni 2020 op het huidige niveau blijft en dus niet zoals gebruikelijk zal worden aangepast op basis van de werkelijke productie. ZiNL bevestigde in die brief ook dat zorgkantoren de bevoorschotting kunnen ophogen voor gemaakte extra kosten door de uitbraak van het coronavirus, vooruitlopend op regelgeving hierover. Zorgkantoren lieten weten hiervan gebruik te maken als dit aan de orde is.

VWS liet de NZa op 16 april over maatregel 4 (versoepeling verantwoordingseisen) weten het belangrijk te vinden dat de NZa afspraken maakt met veldpartijen over de verantwoording en daarmee samenhangende rechtmatigheid. VWS kan zich bovendien voorstellen dat de termijn voor het indienen van het financieel- en het uitvoeringsverslag 2019 wordt verschoven van 1 juli naar 1 augustus.

VWS verzoekt de NZa verder om maatregel 2 (compensatie omzetderving) en 3 (vergoeding extra kosten door coronacrisis) zo spoedig mogelijk nader uit te werken in beleidsregels. In dit document geven we een overzicht van de uitgangspunten die VWS heeft meegegeven voor deze uitwerking. Zorgaanbieders kunnen zich op basis van deze uitgangspunten een beeld vormen van wat ze kunnen verwachten van de uit te werken beleidsregels.

Beide maatregelen zullen overigens worden meegenomen in het sluittarief, zodat overschrijding van NZa-maximumtarieven niet aan de orde is. VWS is zich bewust dat de Wlz-contracteerruimte hiervoor toereikend moet zijn en zal op de kortst mogelijk termijn laten weten hoe hierin wordt voorzien.

Dit is een Legal Update van Bas van Schelven en Wouter Koelewijn.

Download als pdf

Specialist(en)