Medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

Datum: 16 februari 2016

De afgelopen jaren zijn verschillende uitspraken gewezen over de vraag of de aansprakelijkheidsverzekeraar van een ziekenhuis het (volledige) advies van zijn medisch adviseur moet overleggen, wanneer de patiënt om afgifte daarvan vraagt. Uitgangspunt is dat een patiënt op grond van artikel 35 Wbp een inzagerecht toekomt in hem betreffende persoonsgegevens die door het ziekenhuis zijn verwerkt. 

Het al dan niet verstrekken van het medisch advies leidt in de praktijk met regelmaat tot discussie. Het advies dient er met name toe de verzekeraar in staat te stellen een standpunt in te nemen ten aanzien van de aansprakelijkheid. Wanneer dit advies moet worden verstrekt aan de patiënt, schaadt dat de ongestoorde gedachtewisseling. Bovendien is de patiënt zelf (ook) niet gehouden het advies van de door hem ingeschakelde medisch adviseur aan de verzekeraar te verstrekken.  

Het hof Amsterdam heeft recent overwogen dat een medische analyse als zodanig geen persoonsgegeven is. In een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie ("HvJEU") waar het hof naar verwijst, werd onderscheid gemaakt tussen de gegevens van een persoon vermeld in een juridische analyse en de juridische analyse als zodanig. Het hof oordeelde dat dit onderscheid ook geldt ten aanzien van medische adviezen. De gegevens betreffende de patiënt die de feitelijke basis voor de analyse hebben gevormd, zijn wel persoonsgegevens onder meer omdat de patiënt deze zelf op hun juistheid kan controleren. Dat kan echter niet gezegd worden van de medische analyse, waardoor het medisch advies als dusdanig niet te gelden heeft als persoonsgegeven die bescherming geniet onder de Wbp. Ten aanzien van deze gegevens kan derhalve geen beroep worden gedaan op artikel 35 Wbp. 

Dit is een artikel van Margot van Beurden en Lisan Homan. Klik hier voor het artikel in pdf. 

Voor meer informatie: 

Margot van Beurden                           Lisan Homan
margotvanbeurden@vbk.nl                lisanhoman@vbk.nl
+ 31 30 25 95 726                              + 31 30 25 95 726