Afvalverwerking, niet aanbesteden?

Datum: 11 december 2011

Willemijn Oudenaarden schreef in RtRa

Op 18 november jl. oordeelde de Hoge Raad dat de opdracht voor de verwerking van het gemeentelijke huishoudelijke afval zonder openbare aanbesteding aan HVC verleend kan worden, omdat aan alle voorwaarden van artikel 17 van het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten ("Bao") voldaan wordt. De Hoge Raad oordeelde ook dat de zogenaamde Teckal-doctrine van toepassing is. De Teckal-doctrine houdt in dat een opdracht zonder aanbesteding kan worden gegund aan een instantie met eigen rechtspersoonlijkheid, die onder beslissende invloed staat van de aanbestedende dienst en die tegelijkertijd het merendeel van haar activiteiten verricht ten behoeve van de aanbestedende dienst. De Hoge Raad verwerpt het beroep van AVR op alle punten, ook op het punt van vermeende staatssteun.

Klik hier voor het hele artikel