Versoepelde cookiewet is in werking getreden

Datum: 16 maart 2015

Op 11 maart 2015 is er nieuwe cookiewetgeving in werking getreden. Vanaf deze datum hoeft
er geen toestemming meer gevraagd te worden voor het plaatsen en aflezen van cookies die worden geplaatst om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst en geringe gevolgen hebben voor de privacy van de gebruiker. Hieronder vallen analytische cookies (voor het maken van statistieken over het gebruik van de website), affiliate cookies (om af te lezen welke advertentie leidt tot aankoop) en a/b testing cookies (om te achterhalen welke versie van een website het beste aanslaat bij de gebruiker). 

De voorgaande cookiewetgeving van juni 2012 kende al twee uitzonderingen op het toestemmingsvereiste. Indien een cookie i) uitsluitend dient om communicatie mogelijk te maken en/of ii) noodzakelijk is voor een door de gebruiker gevraagde dienst, hoeft er geen toestemming gevraagd te worden. Vanaf 11 maart 2015 is de nieuwe uitzondering hieraan toegevoegd. Voor het plaatsen van tracking cookies ten behoeve van het opstellen van een profiel van de gebruiker moet nog wel toestemming worden gevraagd onder de nieuwe wet. 

Toestemming
Sinds de invoering van de cookiewet van 2012 wordt discussie gevoerd over de vraag of impliciete of expliciete toestemming moet worden gevraagd. De cookiewet is gebaseerd op Europese wetgeving, welke uitgaat van het vragen van impliciete toestemming. Echter, in Nederland is bij de invoering van de cookiewet bepaald dat expliciete toestemming moet worden gevraagd. De discussie over toestemming nam met de opkomst van pop-ups op websites verder toe. 

Bij de nieuwe wetgeving lijkt de verantwoordelijke minister uit te gaan van een impliciete vorm van toestemming, in lijn met de Europese richtlijn: een informatiebalk met de tekst "als u verder gaat dan accepteert u daarmee onze cookies" en informatie over de typen cookies zou volgens minister Kamp volstaan. 

Dit betekent echter niet dat websites voortaan kunnen volstaan met het vragen van impliciete toestemming. De impliciete toestemming ziet alleen op toestemming die moet worden gevraagd op grond van de Telecommunicatiewet. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens zal er in veel gevallen alsnog expliciete toestemming van de gebruiker gevraagd moet worden, omdat er in de meeste gevallen geen gerechtvaardigd belang bestaat om tracking cookies te gebruiken. 

Het laatste is nog niet gezegd over de cookiewet. De huidige wet versoepelt het cookiebeleid, maar veel websites zullen nog steeds middels pop-ups expliciete toestemming moeten vragen voor het gebruik van minder privacy-vriendelijke cookies. De ACM heeft aangekondigd de nieuwe wetgeving streng te gaan handhaven en kan boetes opleggen tot EUR 450.000,- per overtreding. Het is daarom verstandig om na te gaan of uw beleid omtrent cookies in lijn is met de nieuwe cookiewetgeving. 

Dit is een Legal Update van Elze 't Hart. Klik hier voor pdf.

Voor meer informatie:

Elze 't Hart
+31 30 25 95 580
elzethart@vbk.nl