Gevolgen zuiver aanvaarden: schuld van de nalatenschap uit eigen vermogen voldoen

Datum: 30 augustus 2018

In het erfrecht geldt als hoofdregel dat de erfgenamen de overledene opvolgen in al zijn rechten en plichten. Dit betekent dat schulden van de overledene over gaan op de erfgenamen. Wanneer blijkt dat het vermogen van de overledene onvoldoende is om alle schulden af te lossen, moeten deze schulden uit het eigen vermogen van de erfgenamen worden voldaan. 

Om te voorkomen dat een erfgenaam met het eigen vermogen aansprakelijk is voor schulden van de nalatenschap, kan een erfenis door een erfgenaam beneficiair worden aanvaard. Dit houdt kort gezegd in dat de nalatenschap alleen wordt aanvaard voor zover er een positief saldo is; schulden komen dan niet voor rekening van de erfgenaam zelf. Als een nalatenschap beneficiair aanvaard wordt, dan moet de nalatenschap worden afgewikkeld volgens bepaalde regels.
Dit noemen we de vereffeningsprocedure. 

Sinds 1 september 2016 is de wet gewijzigd. Erfgenamen hebben sindsdien de mogelijkheid om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden, als blijkt dat er een schuld is waarmee de erfgenamen eerder niet bekend waren. In juni 2018 heeft de rechtbank Gelderland geoordeeld dat hieronder niet de schuld valt waarmee de erfgenaam bekend had kunnen zijn.

De casus was als volgt. Vader was 20 jaar geleden overleden en als gevolg daarvan hadden de kinderen een niet-opeisbare vordering op moeder. Moeder overleed en de vier kinderen waren haar enig erfgenamen. Twee kinderen aanvaardden de nalatenschap van moeder beneficiair en twee kinderen hadden zuiver aanvaard. Op het moment dat de twee kinderen die de nalatenschap beneficiair hadden aanvaard hun erfdeel van vader opeisten, wilden de andere twee erfgenamen de nalatenschap van moeder alsnog beneficiair aanvaarden, omdat zij met deze schuld niet bekend waren. Het verzoek werd voorgelegd aan de kantonrechter.

De kantonrechter ging hier niet in mee. De erfgenamen hadden onderzoek moeten doen naar de inhoud van het testament van vader, waaruit de niet-opeisbare vordering bleek. De erfgenamen waren volgens de kantonrechter niet te goeder trouw en het werd ze niet toegestaan de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden. Ook een beroep op de redelijkheid en billijkheid slaagde niet. Het gevolg: de twee kinderen die zuiver hadden aanvaard, zijn met hun hele eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap, waaronder de niet-opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de nalatenschap van vader.

Voorkom vervelende verrassingen door te kiezen voor beneficiaire aanvaarding! Beneficiaire aanvaarding kan door een akte te laten opmaken bij de rechtbank van de plaats waar erflater is overleden.

Dit is een Legal Update van Froukje Dunki Jacobs en Stephanie Thijssen. Klik hier voor pdf.

Voor meer informatie:

Froukje Dunki Jacobs                    Stephanie Thijssen
+31 30 259 5547                           +31 30 259 5624
froukjedunkijacobs@vbk.nl           stephaniethijssen@vbk.nl