Koelewijn

Wouter  Koelewijn

Advocaat / Partner

Na mijn afstuderen aan de universiteit Leiden ben ik begonnen als PHD-researcher bij eLaw@leiden, het centrum voor recht en informatica van de Universiteit Leiden. Mijn proefschrift handelde over de elektronische uitwisseling van gevoelige persoonsgegevens in het politiedomein en de wijze waarop nieuwe politiële informatiesystemen compliant gemaakt zouden kunnen worden met de relevante privacy regelgeving. Vanaf 2007 heb ik gewerkt als advocaat bij een Haags nichekantoor met een focus op de overheidspraktijk en mij gespecialiseerd in vraagstukken rond de bekostiging, regulering en structurering van de gezondheidszorg. Daarna heb ik gewerkt als adviseur en senior manager Health Care bij PwC waar ik onder meer ziekenhuizen heb begeleid en geadviseerd bij herstructureringen in verband met veranderende zorgregelgeving.

Vanaf mei 2015 ben ik werkzaam als advocaat gezondheidszorg bij Van Benthem & Keulen. Sinds 2018 ben ik associate partner.

Werkzaamheden

Ik ben allround gezondheidszorg advocaat en heb ruime ervaring met vrijwel alle deelgebieden die het stelsel van de gezondheidszorg raken (verhouding tussen medisch specialist en ziekenhuis, bekostiging van de zorg, tariefregulering, risicoverevening, budgetregulering, zorginkoop, privacy en patiëntendossiers, Wmo 2015, Wet langdurige zorg, toezicht- en handhaving in de zorg). Ik adviseer, procedeer en contracteer met betrekking tot al deze  deelgebieden.

Bijzondere ervaring heb ik met vraagstukken rond in de invoering van de integrale bekostiging in de medisch specialistische zorg en de impact daarvan op de rechtsverhouding tussen medisch specialisten en het ziekenhuis. Ik adviseer en procedeer voor instellingen en medisch specialistische bedrijven met betrekking tot uiteenlopende vraagstukken die voortvloeien uit de nieuwe rechtsverhouding.

Lidmaatschap en nevenactiviteiten

 • Lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht
 • Lid van de Vereniging Privacy Recht 
 • Universitair docent gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam 
 • Redactielid Gezondheidsrecht Updates 
 • Vaste annotator zorgjurisprudentie voor de AB 
 • Gast annotator Gezondheidsrecht Jurisprudentie

Daarnaast geef ik regelmatig lezingen en cursussen over privacy en
zorggerelateerde onderwerpen.

Voorbeelden van recente dienstverlening

 • De ontwikkeling en implementatie nieuwe rechtsverhoudingen ziekenhuis en medisch specialisten n.a.v. integrale bekostiging 2015
 • Bezwaar- en beroepsprocedures tegen de Nederlandse Zorgautoriteit over o.a. tarieven voor medisch specialistische zorg, tandartszorg, ambulancezorg 
 • Bestuursrechtelijke geschillen tussen zorgaanbieders en College Sanering Zorginstellingen i.v.m. subsidie voor de sanering van zorginstellingen 
 • Bestuursrechtelijke geschillen tussen zorgverzekeraars en het Zorginstituut Nederland betreffende o.a. de risicoverevening 
 • Strategische advisering van beroeps- en brancheorganisaties met betrekking tot veranderende of nieuwe zorgregelgeving 
 • Privaatrechtelijke geschillen tussen maatschappen van medisch specialisten en raden van bestuur van ziekenhuizen 
 • Advisering en begeleiding van medisch specialisten en kaakchirurgen bij opzetten nieuwe (staf)maatschappen en zelfstandige behandelcentra 
 • Bestuursrechtelijke toezicht- en handhavinggeschillen in de zorg
 • Geschillen tussen zorginstellingen en zorgverzekeraars over onder andere zorginkoop en declaraties 
 • Advisering van gemeenten en zorginstellingen op terrein van uitvoeringsvragen met betrekking tot de Wmo 2015