Euroga B.V.

Datum faillissement: 25 april 2007
Datum surseance: 05 februari 2007

Rechter-commissaris

Naam: mr. J.F. Haeck
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

 

Curator