Wij maken legal Leveranciers
oplossingsgericht

Leveranciers

Een faillissement van uw afnemer kan veel negatieve gevolgen voor u hebben. Wellicht zijn uw facturen onbetaald gelaten, terwijl u onlangs nog producten of diensten aan de failliete onderneming heeft geleverd. Wat moet u doen om uw schade te beperken?

De specialisten van het team Herstructurering & Insolventie hebben hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet. 

Heeft u een andere vraag of behoefte aan nadere advisering? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze specialisten van het team Herstructurering & Insolventie.

Leveranciers betrokken bij een faillissement

Kan ik een eigendomsvoorbehoud inroepen bij een faillissement?

Antwoord

Als u goederen aan de failliet geleverd heeft, kunt u de door u geleverde goederen die nog niet zijn betaald, opeisen indien u een eigendomsvoorbehoud bent overeengekomen. Vanzelfsprekend moeten de goederen nog aanwezig zijn bij de failliete onderneming en moet u kunnen aantonen dat het uw goederen zijn. U bent dan nog eigenaar van deze goederen en de curator mag uw goederen niet verkopen zonder uw toestemming. De mogelijkheid bestaat dat u aan de curator een boedelbijdrage dient te voldoen voordat u uw goederen terugkrijgt.

Indien u goederen heeft geleverd aan de failliet is het verstandig om op zo kort mogelijke termijn uw eigendomsvoorbehoud schriftelijk (per e-mail) kenbaar te maken aan de curator en afspraken te maken over het ophalen van de goederen dan wel het verbruik van uw goederen en de betaling daarvoor.

Kan ik een recht van reclame inroepen bij een faillissement?

Antwoord

Indien u goederen heeft geleverd en deze nog niet zijn betaald, kunt u ook het recht van reclame inroepen. Het recht van reclame betreft een wettelijk recht en hoeft, anders dan een eigendomsvoorbehoud, niet in een overeenkomst te zijn opgenomen. Bij een rechtsgeldig beroep op het recht van reclame kunt u uw goederen opeisen en terughalen. Hiervoor is onder meer vereist dat uw vordering niet langer dan 6 weken opeisbaar is en dat u deze goederen niet langer dan 60 dagen geleden aan de failliete onderneming heeft geleverd. Vanzelfsprekend moeten de goederen nog aanwezig zijn bij de failliet en moet u kunnen aantonen dat het uw goederen zijn. Ook in dit geval geldt, dat u een eventuele afkoelingsperiode zal moeten uitzitten.

Indien u geen (rechtsgeldig) eigendomsvoorbehoud heeft bedongen, kunt u nagaan of u een beroep kunt doen op het recht van reclame. Gelet op de termijnen die hieraan zijn verbonden, adviseren wij u om dit zo spoedig mogelijk te doen en u zich vervolgens zo spoedig mogelijk te melden bij de curator of zijn medewerkers.

Kan ik een retentierecht inroepen bij een faillissement?

Antwoord

Indien u werkzaamheden heeft verricht aan eigendommen van de failliet en u deze goederen momenteel nog onder u heeft, dan kunt u een retentierecht uitoefenen indien u nog niet betaald bent voor uw werkzaamheden. Op grond van een retentierecht hoeft u de goederen niet terug te geven zolang uw vordering niet is voldaan. Hiervoor is wel vereist dat er voldoende samenhang bestaat tussen uw vordering en de goederen waarop u het retentierecht uitoefent. De curator kan in geval van faillissement uw retentierecht wel doorbreken. De curator is gerechtigd de goederen op te eisen en te verkopen. U behoudt enkel een voorrecht op de opbrengst van deze goederen. Indien de curator de goederen heeft opgeëist, doet u er verstandig aan de curator te verzoeken u op de hoogte te houden van de opbrengst van de betreffende goederen en vervolgens de financiële afwikkeling van het faillissement goed in de gaten te houden.

Wat gebeurt er met lopende leveranciersovereenkomsten als een bedrijf failliet gaat?

Antwoord

Overeenkomsten die u met de failliet bent aangegaan, eindigen niet automatisch door het faillissement. Indien u een lopende overeenkomst heeft met de failliet die nog niet is afgerond, kunt u de curator vragen om binnen een redelijk termijn aan te geven of hij de overeenkomst zal nakomen (een zogenaamd art. 37 Fw verzoek). Wanneer de curator niet binnen deze termijn reageert of als de curator mededeelt dat hij de overeenkomst niet zal nakomen, kunt u de overeenkomst ontbinden (en wellicht ook schadevergoeding vorderen). Gedurende deze termijn kunt u wel alvast uw verplichtingen jegens de failliete onderneming opschorten. U hoeft bijvoorbeeld eventuele goederen waarvoor de failliete onderneming nog niet betaald heeft, nog niet te leveren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat in uw overeenkomst met de failliet is bepaald dat de overeenkomst automatisch eindigt in geval van faillissement.

De curator wil de activiteiten van de failliet tijdelijk voortzetten. Ben ik als leverancier tot medewerking verplicht?

Antwoord

De kans is aanwezig dat de curator de activiteiten van de failliet tijdelijk voortzet om de kans op een doorstart te vergroten en de opbrengsten voor de boedel te maximaliseren. Daarvoor zal vaak medewerking van de betrokken leveranciers nodig zijn. Het is belangrijk dat u duidelijke afspraken met de curator maakt over de tijdelijke doorlevering. Waar nodig kunt u de curator om zekerheden vragen.