×

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Van Benthem & Keulen B.V. (versie november 2018)

 1. Van Benthem & Keulen B.V. (‘Van Benthem & Keulen’) is een besloten vennootschap die zich het
  beoefenen van de advocatuur en de notariële praktijk ten doel stelt. Bij die uitoefening kan Van
  Benthem & Keulen zich laten bijstaan door personen die door haar of als (on)middellijke
  vertegenwoordiger van de cliënt bij de uitvoering van de opdrachten van haar cliënten worden
  ingeschakeld.
  Van Benthem & Keulen verleent haar diensten, ongeacht of daar een beloning voor is afgesproken,
  uitsluitend onder toepassing van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn
  nadrukkelijk ook van toepassing indien gebruik gemaakt wordt van de diensten die Van Benthem
  & Keulen in het kader van het ‘vanDienst’-concept aanbiedt (zoals bijvoorbeeld helpdesk-adviezen
  en het beschikbaar stellen van modelcontracten en -clausules).
 2. Alle opdrachten van cliënten gelden als uitsluitend aan Van Benthem & Keulen gegeven, ook
  indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde
  persoon zal worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het
  laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van art. 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke
  aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is
  gegeven, worden uitgesloten.
 3. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet,
  die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen
  waarop de door Van Benthem & Keulen afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering
  aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Van Benthem & Keulen in verband met die
  verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten
  begrepen.
  Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade
  aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Van Benthem & Keulen aansprakelijk is, zal
  die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Van Benthem &
  Keulen afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft met inbegrip
  van het eigen risico dat Van Benthem & Keulen in verband met die verzekering draagt.
  Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekeringen mocht
  plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het in de desbetreffende zaak in het
  desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde bedrag (exclusief btw), tot een
  maximum van EUR 100.000. De in dit artikel bedoelde beperking van de aansprakelijkheid geldt
  niet voor zover schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid of een opzettelijke tekortkoming
  van Van Benthem & Keulen of haar advocaten.
 4. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de dag volgend op
  die waarop de cliënt met de schade en met Van Benthem & Keulen als de daarvoor aansprakelijke
  partij bekend is geworden.
 5. Indien Van Benthem & Keulen een niet aan haar verbonden (rechts)persoon inschakelt bij de
  uitvoering van een opdracht, dan is Van Benthem & Keulen tegenover de cliënt niet aansprakelijk
  voor een door deze (rechts)persoon begane fout. Indien door Van Benthem & Keulen de opdracht
  wordt verleend als middellijk of onmiddellijk vertegenwoordiger van de cliënt, verleent de cliënt
  aan Van Benthem & Keulen de bevoegdheid om, indien de betreffende (rechts)persoon haar
  aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden.
 6. Van Benthem & Keulen is in verband met geldende (toezicht)wetgeving, waaronder de Wet ter
  voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, verplicht om de identiteit van haar
  cliënten vast te stellen en om onder bepaalde omstandigheden ongebruikelijke transacties bij het
  bevoegd gezag te melden. Door Van Benthem & Keulen een opdracht te geven bevestigt de cliënt
  hiermee bekend te zijn en verleent hij voor zover nodig daartoe zijn toestemming.
 7. Tenzij met de cliënt is afgesproken dat Van Benthem & Keulen voor haar dienstverlening wordt
  gehonoreerd door middel van betaling van een vast bedrag of daarvoor een gehele of gedeeltelijke
  resultaatsafhankelijke beloning ontvangt, worden de kosten van de werkzaamheden die Van
  Benthem & Keulen verricht op basis van nacalculatie in rekening gebracht op basis van de
  geldende uurtarieven en te vermeerderen met 5% kantoorkosten en btw. Het individuele uurtarief
  is mede vastgesteld op basis van het aantal ervaringsjaren van de advocaat en kan op basis van
  de toename van de ervaringsjaren, gedurende de looptijd van een opdracht worden verhoogd.
  Jaarlijks, per 1 januari, worden de tarieven herzien. Dit gebeurt mede aan de hand van de
  aanpassing van het prijsindexcijfer zakelijke dienstverlening.
  Daarnaast zullen worden doorbelast de door Van Benthem & Keulen in het kader van de uitvoering
  van een opdracht te maken kosten, zoals bijvoorbeeld griffierecht.
  In beginsel ontvangt een cliënt kort na het einde van iedere maand een declaratie voor de tot dan
  toe verrichte werkzaamheden. Afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden kan ook per
  kwartaal een declaratie worden gezonden. Declaraties dienen steeds binnen dertig dagen na
  factuurdatum voldaan te zijn.
 8. Van Benthem & Keulen biedt de diensten die door haar worden aangeboden onder het ‘vanDienst’-
  concept aan op basis van het ‘fair use’-beginsel’. Zij behoudt zich het recht voor om, in geval van
  misbruik van deze diensten de dienstverlening te staken. Indien gebruik gemaakt wordt van
  modelcontracten die door Van Benthem & Keulen via haar website of anderszins beschikbaar
  worden gesteld, geschiedt dit onder de navolgende bepalingen. De modelcontracten stellen de
  gebruiker in staat om, al dan niet door daarin aanpassingen aan te brengen, overeenkomsten op
  te stellen. Hoewel Van Benthem & Keulen grote zorg besteedt aan het actueel houden van deze
  modellen, kan zij niet garanderen dat daarin altijd de laatste ontwikkelingen in de wetgeving en de
  rechtspraak zijn geïmplementeerd. Van Benthem & Keulen wijst er verder op dat er situaties en/of
  omstandigheden kunnen zijn waarin de modellen niet voorzien en waardoor deze niet of minder
  geschikt zijn voor de concrete toepassing die de gebruiker voor ogen staat; de modelcontracten
  dienen enkel als voorbeeld. Van Benthem & Keulen garandeert dan ook niet dat de
  modelcontracten zonder meer geschikt zijn voor het specifieke doel waarvoor deze worden
  gebruikt. Het gebruik van de modelcontracten is voor eigen risico. Van Benthem & Keulen is niet
  aansprakelijk voor enigerlei schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de
  modelcontracten.
 9. Persoonsgegevens van cliënten van Van Benthem & Keulen worden verwerkt in het kader van de
  uitvoering van de verstrekte opdracht. Daarnaast zullen deze persoonsgegevens in een bestand
  worden opgenomen ten behoeve van direct marketing doeleinden. Onder direct marketing
  doeleinden worden onder meer activiteiten zoals het uitnodigen voor seminars en het zenden van
  nieuwsbrieven door Van Benthem & Keulen verstaan. Indien een cliënt hiertegen bezwaar heeft,
  kan de cliënt dat doorgeven aan Van Benthem & Keulen, waarna de persoonsgegevens
  onmiddellijk uit het direct marketing bestand zullen worden verwijderd.
 10. Van Benthem & Keulen heeft een kantoorklachtenregeling waarop cliënten een beroep kunnen
  doen. De klachtenregeling is gepubliceerd op de website van Van Benthem & Keulen, www.vbk.nl.
 11. Op de rechtsverhouding tussen Van Benthem & Keulen en haar cliënten is Nederlands recht van
  toepassing. Alleen de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht zal bevoegd zijn van enig
  geschil dat tussen Van Benthem & Keulen en een cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.
 12. Niet alleen Van Benthem & Keulen, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige
  opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep
  doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele
  erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Van Benthem &
  Keulen hebben verlaten.
 13. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en
  vervolgopdrachten van cliënten. Zij zijn in de Nederlandse, de Engelse en de Duitse taal gesteld.
  Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst
  bindend zijn.
  Van Benthem & Keulen B.V. is gevestigd te Utrecht en staat ingeschreven in het handelsregister bij de
  Kamer van Koophandel onder nummer 30241317.

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden als pdf.