×

Update Wet DBA

1 mei 2017

Home  »  Legal Updates  »  Update Wet DBA

Zoals eerder aangekondigd, heeft de demissionaire staatssecretaris de Tweede Kamer opnieuw geïnformeerd over de ontwikkelingen omtrent de Wet DBA. Uit deze derde rapportage van 20 april 2017 blijkt onder meer het volgende:

  • De handhaving door de Belastingdienst is nog steeds tot in ieder geval 1 januari 2018 opgeschort (behalve als het gaat om kwaadwillenden: daartegen wordt wel handhavend opgetreden);
  • Er wordt naar gestreefd om voor het zomerreces duidelijkheid te geven over het vervolgtraject en de gevolgen daarvan voor de opschorting van de handhaving;
  • De Belastingdienst beoordeelt nog steeds door partijen voorgelegde modelovereenkomsten;
  • De uitkomst van het onderzoek naar een herijking van de begrippen ‘gezagsverhouding’ en ‘vrije vervanging’ zal binnenkort aan de informateur worden aangeboden zodat dit rapport kan worden gebruikt in de onderhandelingen over een nieuw kabinet;
  • Nader onderzoek naar de omzetontwikkeling van zzp’ers in de periode 2011 tot en met 2016 laat een toename van de totale omzet zien.

De demissionaire staatssecretaris sloot zijn brief aan de Kamer af met de slotzin: ‘Uiteraard is het vervolg in het DBA-dossier afhankelijk van de keuzes die een nieuw kabinet maakt’. Opdrachtgevers en opdrachtnemers zullen voorlopig dus nog wel in onzekerheid verkeren. Daar staat tegenover dat op dit moment met een gerust hart zaken kunnen worden gedaan: als de Belastingdienst achteraf constateert dat in deze periode sprake is geweest van loondienst zullen geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen loonheffingen worden opgelegd. Alleen voor kwaadwillenden ligt dit anders. Onder kwaadwillend wordt verstaan de opdrachtgever of opdrachtnemer ‘die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).’. Het gaat hier volgens de Belastingdienst om situaties waarin duidelijk is dat partijen buiten het wettelijk kader treden en waarin wordt geopereerd in een context van opzet, fraude of zwendel. Daarvan is geen sprake bij een zelfstandige bij wie er ruis is over de gezagsrelatie. De Belastingdienst zal op tijd aankondigen per wanneer ook in de situaties waarin kwaadwillendheid ontbreekt, zal worden gehandhaafd. Het voorgaande is bevestigd in de brief die de Belastingdienst eerder dit jaar aan zzp’ers toestuurde en op de website van de Belastingdienst is gepubliceerd.

Dit is een Legal Update van Laura Kiebert.

Voor meer informatie:

Laura Kiebert
+31 30 259 5552
laurakiebert@vbk.nl

Share This