×

Leeftijdsdiscriminatie bij doorstart McGregor en Adam Menswear

13 feb 2017

Home  »  Legal Updates  »  Leeftijdsdiscriminatie bij doorstart McGregor en Adam Menswear

Op 28 juni 2016 zijn McGregor Fashion Group B.V. (hierna: ‘McGregor’) en Adam Menswear B.V. (hierna: ‘Adam Menswear’) failliet verklaard. Twee weken later nam Doniger Fashion Group B.V. (hierna: ‘Doniger’) een deel van de failliete ondernemingen over en bood bepaalde werknemers een nieuw arbeidscontract aan. Werknemers die 7 jaar of langer bij McGregor of Adam Menswear hadden gewerkt kwamen hiervoor niet in aanmerking. Doniger heeft dit criterium o.a. gehanteerd omdat de dienstjaren bij de oude werkgever in geval van een doorstart na faillissement meetellen voor het berekenen van de transitievergoeding bij een eventueel later ontslag.

Negen oud-werknemers in de leeftijd van 46 tot 64 jaar met 7 tot 46 dienstjaren bij McGregor en Adam Menswear vonden dat Doniger zich hiermee schuldig had gemaakt aan leeftijdsdiscriminatie. De wet verbiedt werkgevers namelijk om direct of indirect onderscheid te maken op grond van leeftijd bij het aanbieden van een betrekking. De oud-werknemers legden de zaak daarom voor aan het College voor de Rechten van de Mens (hierna: ‘het College’).

Voor de beoordeling van het geschil heeft het College statistische tests uitgevoerd op het oude en nieuwe personeelsbestand. Uit deze tests is gebleken dat er een significante samenhang bestaat tussen de toepassing van het anciënniteitcriterium en de benadeling van de groep werknemers met een leeftijd van 55+. Voor de overige leeftijdsgroepen bestaat er geen significante samenhang. Dit bracht het College in haar uitspraak van 10 februari 2017 tot het oordeel dat Doniger indirect leeftijdsonderscheid heeft gemaakt.

De verweren van Doniger, bijvoorbeeld dat het toepassen van het anciënniteitscriterium legitiem was omdat daarmee het kostenniveau beheersbaar bleef, maakten dit oordeel niet anders. Uit eerdere uitspraken van diverse rechtsinstanties volgt namelijk dat financieel-economische redenen op zichzelf niet voldoende zijn om een onderscheid te rechtvaardigen. Voor een dergelijke rechtvaardiging zijn uitzonderlijke omstandigheden nodig, waarvan in dit geval niet is gebleken. Doniger heeft onvoldoende onderbouwd dat een doorstart onmogelijk was geweest als zij het anciënniteitcriterium niet had toegepast.

Deze uitspraak beperkt de vrijheid van doorstartende partijen om personeelsleden te kiezen die zij een arbeidscontract willen aanbieden. Dit benadrukt het belang van een goed juridisch advies bij een doorstart om onaangename verrassingen in de toekomst te voorkomen. Waarschijnlijk zullen geïnteresseerde partijen nu nog voorzichtiger worden om een failliete onderneming over te nemen omdat het verplicht moeten meenemen van ‘dure’ werknemers een noodzakelijke kostenbesparing belemmert. Het gevaar bestaat dus dat de goede intenties waarmee de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid is geschreven uiteindelijk tot een averechts effect leiden: dat per saldo minder werknemers na een faillissement hun baan behouden.

Dit is een Legal Update van Margreet Eveleens.

Voor meer informatie:

Margreet Eveleens
+31 30 259 5546
margreeteveleens@vbk.nl

Share This